Additional information

Voltage (max/rated) 12V, 24V, 3V, 5V
Current (amps) 0A, 15A, 1A, 2A, 5A, 9A
Power (watts) 350W
R&N (mV) 150mV, 100mV, 120mV, 50mV
Efficiency (%) 70%