Additional information

Voltage (max/rated) 12V, 3V, 5V
Current (amps) 15A, 20A, 2A, 3A, 7A
Power (watts) 100W, 160W
R&N (mV) 150mV, 120mV, 50mV, 70mV
Efficiency (%) 60%