Additional information

Weight 1.5 kg
Voltage (max/rated) 12V, 3V, 5V
Current (amps) 10A, 18A, 1A, 2A
Power (watts) 170W
R&N (mV) 150mV, 100mV, 200mV, 70mV