Additional information

Voltage (max/rated) 12V, 3V, 5V
Current (amps) 18A, 25A, 2A, 30A, 3A, 8A
Power (watts) 300W
R&N (mV) 150mV, 120mV, 50mV, 70mV
Efficiency (%) 64%